E - R    7.30 - 18

Ravijärjekorra pidamise kord

Sotsiaalministri määrus nr. 46


Tartu Linna Polikliinik peab ravijärjekorda asutuse infosüsteemis ja paberkandjal.
Ravijärjekorda registreerib patsient, arst, õde või tervishoiuteenuse osutaja poolt selleks volitatud töötaja:
 • tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas;
 • telefoni vahendusel Tartu Linna Polikliiniku registratuuris.

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas ning telefoni vahendusel tervishoiuteenuse osutaja registratuuris kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 7.30–18.00. Tervishoiuteenuse osutaja registreerib nimetatud ajavahemikus saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

 • patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
 • planeeritav vastuvõtu aeg;
 • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (ambulatoorne vastuvõtt, uuringu või protseduuri nimetus);
 • patsiendi kontaktandmed;
 • suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
 • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 • ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
 • ravijärjekorda panemise põhjuse kood1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
 • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas annab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile soovi korral kirjaliku teatise vastuvõtuandmetega.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja registratuuri telefoni teel, teavitab tervishoiuteenuse osutaja patsienti telefoni teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri.

Tervishoiuteenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

1    Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

 • kood 62 – rahalise ressursi piiratus;
 • kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine;
 • kood 64 – patsiendipoolne põhjus;
 • kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus;
 • kood 66 – muu põhjus.